top of page

ปริมาณของ NMN ที่เหมาะสมในการกิน

น.พ.บรรลือ กองไชย

16 พ.ค. 2566

งานวิจัยที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของปริมาณ NMN ที่ได้รับกับสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นนักวิ่ง 48 คน อายุระหว่าง 27 – 50 ปี และในจำนวนนี้ได้แบ่งนักวิ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ดังนี้


  • กลุ่มที่ 1 ให้ NMN กิน 300 มก/วัน

  • กลุ่มที่ 2 ให้ NMN กิน 600 มก/วัน

  • กลุ่มที่ 3 ให้ NMN กิน 1200 มก/วัน

  • กลุ่มที่ 4 ให้กินยาหลอก (placebo)


การทดลองใช้เวลา 6 สัปดาห์ พบว่าคนที่ได้รับ NMN จะมี Aerobic capacity ดีขึ้น เมื่อเทียบกันคนที่กินยาหลอก และยิ่งได้รับ NMN ที่สูงขึ้น ค่า Aerobic capacity ก็จะเพิ่มมากขึ้น


Aerobic Capacity คือ ความสามารถของร่างกาย จากการใช้ออกซิเจนในกระบวนการสันดาปที่เกิดขึ้นในไมโตครอนเดรีย


ตัวอย่างเช่น เราเคยวิ่งได้ 60 นาที เริ่มแรกได้ระยะทาง 10 กม. เมื่อ Aerobic Capacity ดีขึ้นใน 60 นาที เราจะวิ่งได้ระยะทางมากขึ้น เช่น 15 กม. เป็นต้น


อ้างอิงจาก -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8265078/


bottom of page